بررسی اهمیت رسوب در مبدل های حرارتی و هزینه های ناشی از آن 1-هزینه های تحمیلی با وجود اینکه رسوب گذاری و نشست رسوب در تاسیسات و تجهیزات حرارتی و برودتی هزینه های بزرگی به صنایع مختلف وارد می کند، ولی تحقیقات بسیار محدودی در این زمینه انجام شده است. طبق داده های به دست آمده از […]

 • ghasemi.webmaster
 • 25 مهر 1400
 • 1 دقیقه برای خواندن

طبق محاسبات بعمل آمده در كشورهای صنعتی زیان ناشی از رسوب در مبدل های حرارتی 25% درصد از رشد ناخالص ملی را شامل می شود. امروزه وجود رسوب در مبدل های حرارتی و تجهیزات انتقال حرارت مشكل اقتصادی عمده ای است. تا 25 سال پیش معضل رسوب در مبدلها تقریبا غیر قابل حل محسوب می […]

 • ghasemi.webmaster
 • 25 مهر 1400
 • 1 دقیقه برای خواندن

رسوب در مبدل حرارتی رسوب در مبدل حرارتی دلیل اصلی خرابی مبدل حرارتی به سبب خوردگی شیمیایی و خوردگی مکانیکی است. رسوب در مبدل حراراتی به دلیل پدیده انتقال حرارت و انتقال جرم و انرژی ایجاد می گردد.یا به معنای دیگر جرم به رسوبات تشکیل شده در سیستم های آبی در اثر فوق اشباع شدن نمک های غیر […]

 • ghasemi.webmaster
 • 25 مهر 1400
 • 1 دقیقه برای خواندن

از مهمترین تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی مبدل های حرارتی است که دوره های مشخصی برای رسوب زدایی آنها تعریف شده و غلب با واترجت رسوب زدایی انجام می شود. یکی از مهمترین تجهیزات صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی ، پالایشگاه و نیروگاه ها مبدل های حرارتی یا heat exchanger است که نقش انتقال حرارت را […]

 • ghasemi.webmaster
 • 25 مهر 1400
 • 1 دقیقه برای خواندن